Retningslinjer ved tildeling av midler fra Marthe & Joralfs Hjelpefond for funksjonshemmede

Stiftelsen Marthe & Joralfs Hjelpefond har som formål å gi midler til lag/organisasjoner som arrangerer friluftsarrangement for funksjonshemmede i alle aldre i Nord-Trøndelag.

Følgende retningslinjer gjelder for tildeling av midler fra Marthe & Joralft Hjelpefond:

1. Lag/organisasjoner som gjennomfører friluftsarrangement for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag kan søke om midler fra Hjelpefondet. Det er et krav om at en organisasjon er søker/gjennomfører. Dette kan være organisasjoner som arrangerer for egene medlemmer, eller andre frivillige organisasjoner som gjennomfører for funksjonshemmede. (f.eks. Lions, sanitetsforening, idrettslag osv.)

2. Det kan søkes om inntil 100 % dekning av kostnader knyttet til arrangement for målgruppen. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle hvor stor andel som skal dekkes.

3. Søknader skal være mottatt før arrangementet avholdes. Det kan bare unntaksvis innvilges midler for søknader mottatt etter avholdt arrangement.

4. Søknad skal inneholde oversikt over tidspunkt/periode, hvilke grupper som skal delta, aktiviteter, forventet antall personer, budsjett for samlingen og egenandeler, tilskudd og totale kostnader, samt hvilken organisasjon som er ansvarlig for gjennomføringen.

5. Tildeling av midler vurderes fortløpende i styremøter.

6. Deltakere kan komme fra hele landet, men arrangementet skal gjennomføres i Nord-Trøndelag.

7. Fondet gir ikke støtte som dekker kostnader til planlegging/administrasjon av arrangementet, ei heller ikke kostnader til alkoholholdige drikkevarer.

8. Dersom summen av egendeler og tilskudd overstiger arrangementets totale kostnader, vil hjelpefondet kun gi tilskudd som gjør at samlingen går i ballanse, da intensjonen med fondet ikke er at arrangement skal gå med overskudd.

9. Tilskuddet blir utbetalt så snart det foreligger oversikt over faktiske utgifter, egenandeler og mottatt tilskudd. Det skal sammen med regnskapet følge en kort rapport om opplegg og gjennomføring av arrangement.

Retningslinjer vedtatt i styremøte 26.02.08 med virkning fra 01.03.08